REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „KWIATY PAPROCI”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego „KWIATY PAPROCI”, który jest dostępny pod adresem: https://kwiatypaproci.pl.
 2. Regulamin sklepu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 3. Regulamin sklepu określa w szczególności:

1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

4) tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Sklep internetowy, który jest dostępny pod adresem https://kwiatypaproci.pl jest prowadzony przez Adriannę Gajdziszewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Adrianna Gajdziszewska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6372180390, REGON: 520514558, adres pocztowy: ul. Leśna 1, 32-332 Bukowno, adres poczty elektronicznej: biuro@kwiatypaproci.pl.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w najnowszą wersję przeglądarki internetowej (smartfon, laptop, PC, etc.), posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz posiadać włączoną obsługę plików cookies.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, które są spowodowane: siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną lub teleinformatyczną
 4. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu sklepu w każdym czasie pod adresem: https://kwiatypaproci.pl/regulamin-sklepu/ pobrać go oraz sporządzić jego wydruk.
 5. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Regulamin sklepu – niniejszy Regulamin sklepu internetowego „KWIATY PAPROCI”.
 • Sklep internetowy- sklep internetowy „KWIATY PAPROCI”, który jest dostępny pod adresem https://kwiatypaproci.pl.
 • Sprzedawca- Adrianna Gajdziszewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Adrianna Gajdziszewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6372180390, REGON: 520514558, adres pocztowy: ul. Leśna 1, 32-332 Bukowno, adres poczty elektronicznej: biuro@kwiatypaproci.pl.
 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego.
 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę sprzedaży rozumie się też, stosownie do cech Towaru, umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieł
 • Przedsiębiorca- osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

§2 Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 
 1. Warunkiem dokonania Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem sklepu oraz jego akceptacja.
 2. Zamówienia w Sklepie internetowym można dokonywać 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 4. Rejestracja Klienta w ramach Sklepu internetowego jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego oraz złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym.
 5. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta formularza rejestracyjnego, udostępnianego pod adresem https://kwiatypaproci.pl/moje-konto/ lub w trakcie składania Zamówienia w Sklepie internetowym oraz zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta treści Regulaminu sklepu.
 6. Rejestracja w serwisie uprawnia Klienta do otrzymywania ofert promocyjnych i rabatów na towary oferowane w Sklepie internetowym.
 7. Klient, korzystając z usług opisanych w Regulaminie sklepu ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3 Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym należy zarejestrować się do Sklepu internetowego (opcjonalnie), wybrać interesujący Klienta produkt, kliknąć przycisk „Do koszyka” i przejść do realizacji Zamówienia.
 2. Konieczne dla realizacji zamówienia w Sklepie internetowym jest wypełnienie w zakładce „Twój Koszyk”, po kliknięciu przycisku „Płatność i Dostawa”, wymaganych obligatoryjnie danych osobowych Klienta oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru.
 3. Do chwili zatwierdzenia sposobu płatności, Klient ma prawo do dokonania modyfikacji w zamówieniu i danych teleadresowych.
 4. Zatwierdzenie Zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę” (lub „PayPal” w przypadku wyboru tej opcji płatności) spowoduje przeniesienie Klienta na stronę internetową wybranego przez Klienta serwisu, za pomocą którego należy dokonać płatności. Wybranie metody płatności przelewem, przekieruje Klienta na stronę z danymi do przelewu. W tym wypadku należy w tytule płatności umieścić swoje imię i nazwisko oraz numer Zamówienia.
 5. Potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub „PayPal” w przypadku wyboru tej opcji płatności) wiąże się z obowiązkiem opłacenia Zamówienia.
 6. Po opłaceniu Zamówienia oraz zaksięgowaniu całości wpłaty, Klient drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma od Sprzedającego wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży wraz ze szczegółami dotyczącymi Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, potwierdzającą otrzymanie przez Sprzedawcę zamówienia jaką przesyła Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura. Klient jest zobowiązany do wpisania w polu „Uwagi do zamówienia”: poprawnych danych do jej wystawienia (w szczególności imię i nazwisko, nazwę firmy, dane adresowe, NIP).
 9. Zdjęcia Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego mogą nieznacznie różnić się od Towarów sprzedawanych, jednak posiadają one identyczne parametry techniczne.

§4 Formy płatności i warunki dostawy

 1. Sklep internetowy realizuje dostawę zamówionych Towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub odbioru osobistego.
 2. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze do miejsca określonego przez Klienta w treści Zamówienia lub poprzez odbiór osobisty.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego, należy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie skontaktować się ze Sprzedawcą (dane znajdują się zakładce „Kontakt”), umówić termin odbioru oraz wybrać miejscowość w zależności od możliwości Klienta i Sprzedawcy: Kraków lub Jasł
 4. Realizowanie Zamówienia trwa do 14 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu internetowego. Powyższy termin wynika z faktu, że Sprzedawca nie prowadzi masowej produkcji, wszystkie Towary oferowane przez Sklep internetowy są wykonywane ręcznie, Sprzedawca przykłada dużą uwagę do jakości wykonania poszczególnych Towarów, do każdego Zamówienia Sprzedawca podchodzi indywidualnie.
 5. Kupione przez Klienta Towary są wysyłane w ciągu 24h – 14 dni roboczych od otrzymania płatności (czas wykonania produktów jest różny i jest zaznaczony w podstronie konkretnego produktu) i wysyłane za pośrednictwem usługi kurierskiej lub zwykłą przesyłką pocztową.
 6. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od zaksięgowania całości wpłaty na rachunek Sprzedawcy.
 7. Wysyłka na terenie Polski jest bezpłatna.
 8. Koszt wysyłki poza granicę Polski jest ustalany z Klientem indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena jest ustalana w zależności od miejsca dostawy oraz gabarytu Zamówienia.
 9. Płatność za zamówiony Towar może nastąpić przelewem bankowym na konto Sprzedawcy w banku Pekao24 o numerze: 09 1240 4966 1111 0011 0994 8404, płatnością w systemie PayU lub płatnością w systemie PayPal.
 10. Ceny podane w Sklepie internetowym są podane w polskich złotych. Sprzedawca jest zwolniony z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.

§5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105) Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy.
 2. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy zawartej na odległość, uważa się ją za niezawartą jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, w tej sytuacji oferta ta przestaje wiązać strony.
 4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczającym jest wysłanie przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia w tym przedmiocie przed upływem tego terminu. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: biuro@kwiatypaproci.pl lub korespondencyjnie na adres: Adrianna Gajdziszewska ul. Leśna 1, 32-332 Bukowno. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedający potwierdzi jego przyjęcie wiadomością zwrotną.
 6. Sprzedawca po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta Konsumenta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą uprawniony jest do weryfikacji za pomocą informacji udostępnianych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zakresu prowadzonej przez niego działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności w celu oceny czy zawarł on umowę bezpośrednio w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą oraz czy umowa ta ma dla niego charakter zawodowy. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zawarta z Konsumentem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą Umowa sprzedaży ma charakter zawodowy Sprzedawca uznaje oświadczenie o odstąpieniu od umowy za bezskuteczne o czym w ciągu 14 dni zawiadamia Klienta.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zakupiony Towar należy odesłać na adres: Adrianna Gajdziszewska ul. Leśna 1, 32-332 Bukowno.
 8. Konsument ponosi względem Sprzedawcy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny aniżeli było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośredniego kosztu zwrotu Towaru.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wykraczających poza najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 10 powyżej.
 12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobów płatności wykorzystanych przez Konsumenta, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
 13. Zwracany Towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne opakowanie Sprzedawcy.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, m.in. w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§6 Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.
 2. Sprzedawca ponosi wobec Klienta Konsumenta odpowiedzialność za wady Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509).
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 5. Reklamacje można składać:
 • przesyłając treść reklamacji w formie pisemnej na adres: Adrianna Gajdziszewska ul. Leśna 1, 32-332 Bukowno,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kwiatypaproci.pl.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Klientowi przysługuje prawo żądania:
 • Wymiany Towaru na nowy,
 • Naprawy Towaru,
 • Obniżenia ceny,
 • Odstąpienia od umowy, o ile wada Towaru jest istotna.
 1. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru przysługuje jedynie w przypadku, gdy Przedsiębiorca zbadał Towar niezwłocznie po jego otrzymaniu. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa rękojmi niezwłocznie, nie później niż 5 dni od dnia otrzymania Towaru. Po upływie tego terminu prawo do rękojmi za wady Towaru wygasa. Termin ustosunkowania się do reklamacji złożonej przez Przedsiębiorcę zostaje wydłużony w tym przypadku do 21 dni.
 2. Odstąpienie od umowy przez Przedsiębiorcę jest możliwe jedynie w sytuacji kiedy wada Towaru jest istotna i pozbawia Towar jego funkcjonalności.
 3. Z chwilą wydania Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem, w tym niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§7 Polityka ochrony danych osobowych

 1. Polityka ochrony danych osobowych serwisu prowadzonego pod adresem https://kwiatypaproci.pl jest zgodna z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.), zwaną dalej RODO.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celach związanych z: procesem rejestracji, realizacją Umowy Sprzedaży, rozpatrywaniem reklamacji i dochodzeniem ewentualnych roszczeń, ciążącymi na Sprzedawcy obowiązkami prawnymi, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych.
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: podmioty świadczące usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi pocztowe, banki, podmioty obsługujące płatności w Sklepie internetowym oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednocześnie warunkiem zawarcia umów sprzedaży określonych Regulaminem Sklepu. Niepodanie wymaganych danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów.
 6. Klient Sklepu internetowego ma prawo do:
 • żądania od administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, zgodnie z Artykułami 15,16,17 RODO,
 • żądania od administratora danych osobowych ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z Artykułem 18 RODO,
 • przenoszenia danych osobowych, zgodnie z Artykułem 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Artykułem 21 RODO,
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • żądania informacji dotyczących procesów, celów i charakteru przetwarzania danych osobowych, w tym informacji na temat potencjalnych odbiorców danych osobowych poza administratora danych osobowych.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. przetwarzania danych osobowych tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu cofnięcia zgody należy: wysłać stosowną informację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@kwiatypaproci.pl.
 2. Klient, którego dane dotyczą nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 3. Dane Klienta są przechowywane do czasu wykonania umowy, rozwiązania umowy lub wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
 4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub w celu realizacji przysługujących praw należy skontaktować się z administratorem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: biuro@kwiatypaproci.pl lub pocztą na adres korespondencyjny: Adrianna Gajdziszewska ul. Leśna 1, 32-332 Bukowno.
 5. W Sklepie internetowym dostępne są linki odsyłające do innych stron internetowych. Inne strony posiadają swoje własne regulaminy ochrony danych osobowych, z którymi Klient powinien się zapoznać. 

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, jak również opis zasad dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumencphp; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego rozwiązania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą stosownie do zapisów art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706.).

§9 Prawa autorskie

 1. Wszelkie zamieszczone w Sklepie internetowym treści, w szczególności logo Sklepu, nazwy produktów, zdjęcia produktów, prezentacje audio i video, grafiki oraz opisy produktów stanowią własność Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi.
 2. Bezprawne (bez wyraźnej zgody Sprzedawcy) wykorzystywanie, zwielokrotnianie i udostępnianie ww. treści jest zabronione.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Sklepu z ważnych przyczyn, tj: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej – w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu Sklepu. Zmiany Regulaminu Sklepu nie będą miały wpływu na złożone Zamó Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin Sklepu aktualny w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swojego zobowiązania, jeśli jest to spowodowane niezależnym od niego i nieprzewidywalnym zdarzeniem lub działaniem siły wyższej, tj. np. epidemią, klęską żywiołową (w tym powodzią, pożarem, huraganem, trzęsieniem ziemi) aktem władzy państwowej, aktem sabotażu, aktem terrorystycznym, strajkami powszechnymi i lokautami lub innymi niepokojami społecznym (w tym publicznymi demonstracjami). O wystąpieniu takiej sytuacji Klient jest niezwłocznie informowany.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientami jest sąd właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
 5. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu internetowego.